Dìreach Dathan Dealrach / Bright Colours Only / Dathanna Geala Amháin

Bright Colours Only

 Dìreach Dathan Dealrach

"Drop Dead Funny"  The Observer ****   
  
Tha fàilte 's furan oirbh gu Dìreach Dathan  Dealrach - an taigh-faire Èireannach iomraiteach a chaidh o àrd-ùrlar ann am Beul Feirste gu fear ann am Braisil ann an crò-charbad! Chuir am pìos èibhinn seo anns nach eil ach aon tè leatha fhèin beò-ghlacadh air luchd-èisteachd san Tramways deich bliadhna air ais agus a-nis chaidh aiseirigh ann an Gàidhlig is Gaeilge, a’ sealltainn a’ cheangail eadar dà choimhearsnachd bheòthail nan Gàidheal ann an Glaschu. Gabhaibh greim air sèithear, togaibh ceapaire ’s drama an asgaidh agus gabhaibh tlachd san turas chridheil annasach seo a bheireadh gàire air gamhainn. Agus bidh boinneag do dhaoine aig nach eil ach a’ Bheurla cuideachd!


'S e dealbh-chluich dhaibhsan a tha gus bàsachadh airson fuireach beò!
Air a sgrìobhadh agus fo stiùireadh le Pauline Goldsmith agus air a chur an gnìomh ann an Gàidhlig agus Gaeilge le Muireann Kelly - “Dazzling” in Ulysses /The Scotsman
An t-eadar-theangachadh gun choimeas seo gu Gàidhlig le Màiri Mhoireasdan
agus gu Gaeilge le  Séamas Mac Annaidh.
Airson fiosrachadh mu eadar-theangachadh aig àm coileanaidh air àrd-ùrlar, cuiribh fios chun na h-oifis bogsa.

 

 

 

 

Bright Colours Only

 

You are cordially invited to Bright Colours Only - the legendary Irish wake show that toured from Belfast to Brazil in a hearse! This wickedly funny one woman show first captivated audiences at Tramway ten years ago and is resurrected in this unique translation into Scottish and Irish Gaelic, revealing the shared connection between the two vibrant Gaelic communities in Glasgow. Pull up a chair, grab a sandwich and enjoy a free dram at this hilarious and heartfelt journey to the edge of oblivion. And there'll be a drop of the hard stuff for English speakers at this too!
 
This show is only suitable for those dying to live
Written and directed by Pauline Goldsmith.
Performed in Gàidhlig and Gaeilge by Muireann Kelly - "Dazzling" in Ulysses/ The Scotsman
Original translation Mairi Morrison (Gàidhlig) and  Seumas McCanny  (Gaeilge)
For details of audio translations during performances please call box office.

 

 
 

Dathanna Geala Amháin

 
Tá cuireadh fáilte agus céad roimhaibh chuig Dathanna Geala Amháin  – dráma faoi faire finscéalach na hÉireann a rinne camchuairt ó Bhéal Feirste go dtí An Bhrasaíl  in eileatram.
Is seó bean aonair greannmhar mioscaiseach é, a gafa lucht féachana ar dtús sa Tramway 10 mbliana ó shin agus anois tá athbheochan déanta ar san aithris neamhchoitianta, go Gàidhlig agus Gaeilge.Dá bhrí sin, tabhair cathaoir leat, faigh greim le hithe agus deoch bheag  agus déan turas an greannmhar agus croíúil linne go dtí bruach de dhíchuimhne.  Beidh deoch bheag ann fá choinne lucht an mBéarla.

Níl an seó seo ach fóirsteanach fá choinne daoine atá fuinniúil  agus beo!       

Scríofa agus stiúrthóir le Pauline Goldsmith
Léiriú I Gàidhlig agus Gaeilge le Muireann Kelly - "Dazzling" in Ulysses/ The Scotsman
D’aistrigh Mairi Morrison é go Gàidhlig Séamas Mac Annaidh é go Gaeilge.
Le tuilleadh eolas a fháil faoi audio translations I rith an tseó, déan teagmháil le hoifig ticéad.